H-1074 Budapest, Rákóczi Út 68 I/8 | Tel/Fax: +36 30 849 77 87
Adatkezelési nyilatkozat

MMT MagyarMűtősasszisztensi Társulás (NYSZ: 01-02-0005084) Budapest, 1074, Rákóczi út 68.I./8.A Magyar MűtősasszisztensiTársulás

Adatkezelési ésAdatvédelmi Tájékoztató

Hatályos: 2018. május24.-től visszavonásig

A MagyarMűtősasszisztensi Társulás (a továbbiakban: Adatkezelő) a https://www.muto.hu/ honlap működtetése, alapszabályban meghatározottcél szerinti tevékenysége kapcsán felmerülő személyes adatok kezelésévelkapcsolatos tényekről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelésidőtartamáról, az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól,jogorvoslati lehetőségeiről jelen dokumentumban ad tájékoztatást. Fokozottanügyel a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezésekbetartására, a biztonságos adatkezelésre.

1. Az Adatkezelő adatai:

Név: MagyarMűtősasszisztensi Társulás

Székhely: 1074 Budapest,Rákóczi út 68. 01. 08.

Nyilvántartási szám:01-02-0005084

Adószám: 14421440-2-41

E-mail elérhetőség:mutosasszisztens@gmail.com

Képviselő Balasi Katalinelnök

Telefonszám:+36-30-849-7787

Honlap: https://www.muto.hu/

2. Atájékoztató alapját képező jogszabályok

 • 2011. évi CXII. törvényaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2016/679/EU Rendelet(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelésetekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valaminta 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről.

3. Az adatkezelés megnevezése:

Azadatkezelés

a) https://www.muto.hu/ honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétetttartalmak megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A honlap nemrögzít IP-címet, a honlap használatával kapcsolatos információkat nem őriz,úgynevezett „cookie”-k (sütik) nem működnek.

b) https://www.muto.hu/ honlapon online regisztrációt követően belépésijogosultságot kapott tagok esetében (továbbiakban: Tag) a tag jelen dokumentum6./a.) pontjában meghatározott személyes adatainak rögzítése, kezelése, atag,-és tagdíjnyilvántartás, a társulás szakmai- és tudományos tevékenységével,szakmai továbbképzésekkel, konferenciákkal, szakmai rendezvényekkel, szakmaikonzultációkkal kapcsolatos közvetlen megkeresések, hírek, hírlevélelektronikus úton való továbbítása, a szakmai továbbképzéseken elért azegészségügyi szakdolgozók továbbképzési kötelezettsége teljesítéséhez szükségeselméleti és gyakorlati továbbképzési pontok nyilvántartása, valamint a szerzettpontok továbbítása az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK)számára,

c) bármelytermészetes személy (továbbiakban: Résztvevő) a bárki számára hozzáférhetőenközzétett, személyes adatokat tartalmazó előzetes regisztrációs jelentkezésilap kitöltéséhez kötött és e-mail útján az Adatkezelő részére megküldött, aTársulás által szervezett szakmai továbbképzéseken, konferenciákon,rendezvényeken Résztvevőknek a részvételhez szükséges 6./b.) pontjábanmeghatározott személyes adatainak rögzítése, kezelése, kapcsolattartás, aszakmai továbbképzéseken elért az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésikötelezettsége teljesítéséhez szükséges elméleti és gyakorlati továbbképzésipontok nyilvántartása, valamint a szerzett pontok továbbítása az EgészségügyiNyilvántartási és Képzési Központ (ENKK) számára,

d) bármely jogi személy (továbbiakban: Résztvevő)által a bárki számára hozzáférhetően közzétett, személyes adatok tartalmazóelőzetes regisztrációs lap kitöltéséhez kötött és e-mail útján az Adatkezelőrészére megküldött a Társulás által szervezett szakmai továbbképzéseken,konferenciákon, rendezvényeken Résztvevőknek a részvételhez szükséges a jelendokumentum 6./c.) pontjában felsorolt személyes adatainak rögzítése, kezelése,kapcsolattartás,

e) munkavállalók munkaviszonyához illetőleg a vezetőtisztségviselők, valamint egyéb választott tisztségviselők tisztségéhezkapcsolódó személyes adatok rögzítése, kezelése

Az Adatkezelő kizárólagszemélyes adatot kezel, különleges adatot nem kér és nem kezel. Bármely módonaz Adatkezelő tudomására hozott vagy tudomására jutott különleges adatot azAdatkezelő haladéktalanul töröl.

4. Aszemélyes adatkezelés célja:

a) Társulási tagok esetében

 • társulási tagokazonosíthatósága személyes adataikkal
 • a tagságból eredő jogokgyakorlása, illetőleg kötelezettségek teljesítése, tag,- és tagdíjfizetésnyilvántartása
 • https://www.muto.hu/ honlapra történő regisztráció, belépéslehetőségének biztosítása
 • folyamatoskapcsolattartás, információ nyújtása és a tájékoztatás feltételeinekbiztosítása, hírlevél küldése
 • a Társulásrendezvényein való részvétel biztosítása, regisztrációs lapok őrzése, szakmaitovábbképzéseken elért továbbképzési (kredit) pontok nyilvántartása, azokróligazolás kiállítása, továbbítása az ENKK részére
 • számlázás

b) Szakmai továbbképzéseken,konferenciákon, rendezvényeken nem tag természetese személy Résztvevők esetében

 • a Társulásrendezvényeire történő jelentkezés, a rendezvények megszervezés és megtartása,illetőleg ennek keretében a jelentkező résztvevők azonosítása és a velük való kapcsolattartás,regisztrációs lapok őrzése
 • a Társulásrendezvényein való részvétel biztosítása, valamint a szakmai továbbképzésekenelért továbbképzési (kredit) pontok nyilvántartása, azokról igazolás kiállítása
 • megfelelő információnyújtása és a tájékoztatás feltételeinek biztosítása
 • számlázás

c) Szakmai továbbképzéseken,konferenciákon, rendezvényeken nem tag jogi személy résztvevők esetében

 • a Társulásrendezvényeire történő jelentkezés, a rendezvények megszervezése és megtartása,illetőleg ennek keretében a jelentkező résztvevők azonosítása és a velük valókapcsolattartás, regisztrációs lapok őrzése
 • számlázás

d) Munkavállalók és tisztségviselőkesetében

 • a munkavállalóknak amunkaviszonnyal (megbízási jogviszonnyal) összefüggő, illetve az általamegengedett személyes adatainak kezelése, jogszabályban meghatározott iratoktárolása
 • vezetőtisztségviselőknek, valamint egyéb választott tisztségviselőknek a betöltötttisztséghez közvetlenül kapcsoló elfogadó nyilatkozatban rögzített személyesadatainak kezelése, nyilatkozatainak, önéletrajzainak tárolása

Az Adatkezelő a megjelöltcéloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja, személyes adatokatharmadik személynek nem adhatja át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényáltal előírt kötelező adattovábbításra.

Az adatkezelő jogosult azáltala kezelt adatokat az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében,adatfeldolgozás céljából az adatfeldolgozónak átadni. Az adatfeldolgozó azadatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyesadatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, sajátcéljára adatfeldolgozást nem végezhet, személyes adatokat az adatkezelőrendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

5. Aszemélyes adatok kezelésének jogalapja:

5.1AzAdatkezelő https://www.muto.hu/ honlapján keresztül, vagy elektronikus úton /papír alapon történő bármely személyes adatszolgáltatás a társulási tagönkéntes, jelen tájékoztató ismeretében a tagbelépési nyilatkozat részét képező„Adatkezelési Nyilatkozat”-ban tett, hozzájárulásán alapszik, amellyelfélreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok -teljeskörűvagy egyes műveletekre kiterjedő- kezeléséhez.

5.2 A nem társulási tag Résztvevő (természetes és jogiszemély) személyes adatainak kezelése a szakmai rendezvényekre valójelentkezéssel, regisztrációs lapok e-mail-ben történő megküldésévelkapcsolatosan a nem tag önkéntes hozzájárulásán alapul az információsönrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény (Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.

Amennyiben a nem tagszemélyes adatait a szakmai rendezvényekre való jelentkezés keretén belülönkéntesen megadja és ezzel a szakmai rendezvényre jelentkezik, az Adatkezelőúgy vélelmezi, hogy a jelentkező Résztvevő ezen magatartásával önkénteshozzájárulást adott személyes adatainak az Adatkezelő általi kezeléséhez, aszakmai rendezvény lebonyolítása, a jelentkezés rögzítése, ideértve a szakmairendezvények megtartásával kapcsolatos kapcsolattartást.

Az önkéntesen megadotthozzájáruló nyilatkozat bármikor írásban visszavonható, vagy az Érintettkérheti adatainak módosítását, zárolását, vagy törlését az Adatkezelő e-mail,vagy székhely címén.

6. Akezelt személyes adatok köre:

a) Társulási tagok esetében:

 • név, születési név
 • születési hely és idő
 • anyja születési neve
 • lakcím,posta/számlázási cím (ha a lakcímtől eltérő címre kéri a kézbesítést)
 • számlázási név, cím,adószám és bankszámlaszám (ha a számlát a tag nem nevére kéri kibocsátani)
 • értesítési e-mail címés telefonszám
 • szakképesítés ésnyilvántartási szám
 • munkahely megnevezése,címe
 • működési nyilvántartásiszám
 • műtőben eltöltött év,beosztása, foglalkozás
 • idegen nyelv vagynyelvek ismeretének szintje, típusa
 • szakmaitovábbképzéseken elért továbbképzési (kredit) pontok nyilvántartása
 • banki átutalássalkapcsolatos adatok

b) Szakmai továbbképzéseken,konferenciákon, rendezvényeken nem tag természetes személy Résztvevők esetében

 • név, születési név
 • anyja születési neve
 • születési hely és idő
 • állandó lakcím
 • levelezési postacím (haa lakcímtől eltérő címre kéri a kézbesítést)
 • számlázási név, cím,adószám és bankszámlaszám (ha a számlát nem a résztvevő nevére kérikibocsátani)
 • e-mail cím éstelefonszám
 • szakképesítés és nyilvántartásiszám
 • munkahely megnevezése,címe
 • működési nyilvántartásiszám
 • jelentkezés időpontja,rendezvény megnevezése
 • szakmaitovábbképzéseken elért továbbképzési (kredit) pontok nyilvántartása
 • banki átutalássalkapcsolatos adatok

c) Szakmai továbbképzéseken,konferenciákon, rendezvényeken nem tag jogi személy

 • résztvevők esetében
 • jogi személy neve
 • székhelye
 • e-mail-, és postázásicíme
 • cégszáma, adószáma
 • kapcsolattartó neve,elérhetősége (e-mail cím, telefon)
 • résztvevők neve
 • banki átutalássalkapcsolatos adatok

d) Munkavállaló és tisztségviselőkesetében

 • munka /megbízásiszerződésekben rögzített adatok
 • vezetőtisztségviselőknek és választott egyéb tisztségviselőknek a tisztség elfogadónyilatkozatban rögzített adatok

7. Egyéb adatkezelés

Jelen tájékoztatóban felnem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor az Adatkezelő különtájékoztatást ad.

A bíróság, az ügyész, anyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a NemzetiAdatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazásaalapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőlegiratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. AzAdatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és azadatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

8. Adatkezelésre és adatfeldolgozásrajogosult személyek

 • a társulás tagságának/választott tisztségviselők/ vonatkozásában az elnök, vagy adatkezelőmunkavállaló, az elnök akadályoztatása esetén alelnök és a titkár együttesen
 • továbbképzésekre,rendezvényekre jelentkező résztvevők (természetes és jogi személyek)vonatkozásában elnök, vagy adatkezelő munkavállaló,
 • munkavállaló vonatkozásábanelnök, az elnök akadályoztatása esetén alelnök és a titkár együttesen,adatkezelő munkavállaló
 • a Társulás általigénybe vett adatfeldolgozásra jogosultakat -az adatfeldolgozók tevékenységénekmegjelölésével- a https://www.muto.hu/ honlapon az „Az Adatkezelési és AdatvédelmiTájékoztató” menüpont „Adatfeldolgozók” linkje tartalmazza.

Az adatkezelésre ésfeldolgozásra jogosultak munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlanszemélyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy aszemélyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy azjogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető,megváltoztatható, megsemmisíthető.

Ha az adatkezelésre ésfeldolgozásra jogosult tudomást szerez arról, hogy az Adatkezelő által kezeltszemélyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagyhelyesbítését az adat kezelésért felelősnél kezdeményezni.

9. Személyes adatok védelme

Az Adatkezelő, azadatfeldolgozók, valamint a tárhely szolgáltató üzemeltetővel együtt olyantechnikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatokbiztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknakmegfelelő védelmi szintet nyújt. Ezek a biztonsági intézkedések védelmetnyújtanak elvesztés, illetéktelen hozzáférés, másolás, felhasználás, módosításvagy közzététel ellen.

A tag-és tagdíjnyilvántartó program használatát külön jelszavas belépéssel kell védeni.Belépés után a számítógépet nem szabad felügyelet nélkül hagyni. A munkabefejezése után a programból ki kell lépni.

Az Adatkezelőszámítógépén, amelyen a személyes adatok kezelése történik a megfelelőbiztonság érdekében jelszóval ellátott képernyővédő bekapcsolása kötelező, hogyőrizetlenül hagyott számítógép esetén se lehessen az adatokhoz hozzáférni.

Felhasználói jelszóvalrendelkező személy felügyelete nélkül az éppen üzemelő, bekapcsolt állapotútag-és tagdíj nyilvántartó program nem maradhat.

Az adatkezelésre jogosultfelhasználók belépési jelszavát a felhasználók adatvédelmi nyilatkozataivalegyütt zárt borítékban kell elhelyezni és gondoskodni kell zárt, biztonságoshelyen való megőrzésükről.

A biztonságos őrzésbenlévő belépési jelszó a választott tisztség betöltéséig, illetve a munkaviszony/megbízási viszony/ időtartamára érvényes. A választott vezető tisztségviselőszemélyének megváltozásáról, valamint a munka /megbízási jogviszonymegszűnéséről a mindenkori elnök, az elnök akadályoztatása esetén az alelnök ésa titkár együttesen köteles a rendszergazdát , illetve a tárhely szolgáltatóttájékoztatni, aki törli a belépési jogosultságot.

A vezető tisztségviselő/munkavállaló jogi, anyagi és kártérítési felelősséggel tartozik azért, hogy arészére kiadott jelszót más számára nem adja át, más személyekkel nem osztjameg. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy belépési jelszó illetéktelen személytudomására jutott, ezt haladéktalanul köteles a rendszergazdának (tárhelyszolgáltatónak) jelezni, aki azonnal törli a jelszót és az ahhoz tartozójogosultságot. A jelszó és a jogosultság törlését követően az elnök (az elnökakadályoztatása esetén az alelnök és titkár együttesen) új jelszó kiadásátkezdeményezi a vezető tisztségviselő/munkavállaló részére.

10. Adatok tárolásának módja

Az Adatkezelő az önkénteshozzájárulással megadott adatokat a jelen tájékoztató mellékletében megadottadatfeldolgozók, tárhelyszolgáltató szokásos védelmi rendszerekkel ellátottszerverein, részben saját informatikai eszközein, papír alapú adathordozóesetén székhelyén elkülönítetten a dokumentumok lefűzésével, zárt, biztonságosőrizetben tárolja.

A személyes adatoktárolásához az Adatkezelő más közreműködő szolgáltatását nem veszi igénybe.

Az Adatkezelő sajátinformatikai eszközein adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban,tárolja az adatokat. Az elektronikusan rögzített adatokról rendszeresen éstervszerűen biztonsági mentéseket, archiválást kell végezni. Személyes adatotideiglenes tárolón nem lehet rögzíteni és tárolni (CD, kivehető winchester).

11. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő azérintettek személyes adatait kizárólag annyi ideig őrzi meg, ameddig azokszükségesek azon célok érdelében, amelyekre tekintettel azok felvételrekerültek, illetve az érintett kérésére történő törlésig

Ennek értelmében azadatkezelés a cél megvalósulásáig, a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, atársulási tagság, munka-, megbízási jogviszony megszűnéséig, tisztségviselőkbetöltött tisztségének lejártáig, a vonatkozó esetekben törvényi kötelezettségteljesítéséig tart.

12. Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatosjogai

12.1 Tájékoztatás kéréshez való jog

Az Érintett írásbantájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy tájékoztassa:

a) milyen személyesadatokat,

b) milyen jogalapon,

c) milyen adatkezelésicél miatt,

d) milyen forrásból,

e) mennyi ideig kezeli,

f) az Adatkezelő kinek,mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítotthozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő a kérelmeta benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül, atájékoztatást kérő által megadott elérhetőségre írásban, közérthető formábanteljesíti teljesíti.

12.2 Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosultarra, hogy írásbeli kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkülhelyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Figyelembe véve azadatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyesadatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az Adatkezelő a kérelmeta benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belülteljesíti, és erről a helyesbítést kérő által megadott elérhetőségre írásbanértesíti.

12.3 Törléshez való jog

A személyes adatot azAdatkezelő törli, ha

 • kezelése jogellenes,
 • az érintett kéri,
 • az hiányos vagy téves -és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvénynem zárja ki,
 • az adatkezelés céljamegszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejelejárt,
 • azt a bíróság vagy azadatvédelmi biztos elrendelte.

Az Érintett az Adatkezelő11.6 pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti azAdatkezelőtől személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmet azAdatkezelő csak abban az esetben utasíthatja el, ha jogszabály, vagy belsőszabályzat az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi.(Ilyen eset például az irattározásra vonatkozó szabályokban foglalt határidőnem telt le.) Amennyiben nincs ilyen kötelezettsége az Adatkezelőnek, akkor azAdatkezelő a törlés kérelmet a benyújtástól számított legrövidebb idő alatt,legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a helyesbítést kérő általmegadott elérhetőségre írásban értesíti.

12.4 Zároláshoz való jog

Az Adatkezelő törléshelyett zárolja a személyes adatot, ha ezt az Adatkezelő 1. pontban megadottelérhetőségein keresztül kérik, vagy ha a rendelkezésre álló információkalapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Azárolt adatot kizárólag addig kezeli az Adatkezelő, ameddig fennáll az azadatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő ahelyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti,akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítésmellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogosérdekét nem sérti.

12.5 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhatszemélyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása)közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljáratörténik. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – atiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül,de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőtírásban tájékoztatni.

Amennyiben a tiltakozásindokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a továbbiadatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni,valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekrőlértesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatotkorábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jogérvényesítése érdekében.

13. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokérvényesítése

Az Érintett személyesadatokra vonatkozó tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésére, zárolásra éstiltakozásra vonatkozó jogosultságait a Magyar Műtősasszisztensi Társulásadatkezelései vonatkozásában akként gyakorolhatja, hogy kérelmét, nyilatkozatátaz Adatkezelő irányába az alábbi elérhetőségek valamelyiken teheti meg

 • Elektronikus levélben:mutosasszisztensitarsula@gmail.com
 • Postai úton: MagyarMűtősasszisztensi Társulás 1074 Budapest, Rákóczi út 68. 01. 08.
 • Személyesen: Társaságszékhelyén előzetes időpont egyeztetést követően
 • Telefonon: BalasiKatalin elnök +36-30-849-7787

Az Érintett e-mailben amutosasszisztens@gmail.com címre megküldött észrevételeit, kérelmét azAdatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt az Érintett az Adatkezelőnekmegadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldi. E-mail esetében a kézhezvételidőpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

14. Eljárás az adatkezelésselkapcsolatos jog gyakorlásának sikertelensége esetén

Az Adatkezelő törekszikarra, hogy az Érintettek által megadott személyes adatok adatkezeléssel kapcsolatosjogát a jogszabályoknak megfelelően gyakorolja.

Az Érintett a jogainakmegsértése esetén az adatkezelő ellen az adatvédelmi hatósághoz vagy bírósághozfordulhat.

Amennyiben az Érintettekszemélyes adataival kapcsolatos tiltakozást, kérelmet az Adat- kezelőnél nemsikerült megnyugtató módon rendezni, vagy az Érintett bármikor úgy ítéli meg,hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagyannak közvetlen veszélye fennáll, úgy Nemzeti Adatvédelmi ésInformációszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

Jogorvoslati lehetőséggel a következőelérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmiés Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06- 1-391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: naih.hu

Az Érintett jogellenesadatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A perelbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per -az Érintett választásaszerint- lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. /a törvényszékekfelsorolását és elérhetőségét a http://birosag.hu/torvenyszekek. linken tekinthetik meg./

15. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartjamagának a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatót szükség szerint módosítsa.

Amennyiben a módosítás

 • az Érintett általmegadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változásokróle-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja
 • az adatkezelésrészleteinek megváltozása esetén az Adatkezelő külön megkéri az Érintetthozzájárulását.

A jelen Adatkezelési ésAdatvédelmi Tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 24.-től visszavonásig tart.

Az Adatkezelő a jelen,illetve a mindenkor hatályos Adatkezelési és Adatvédelmi tájékoztatót a https://www.muto.hu/ honlapján tette közzé, az „Adatkezelési ésadatvédelmi tájékoztató” menüpontban.

Budapest, 2018. május 24.

Balasi Katalin

elnök